Siemens Healthineers Web Sitesi Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. (“Siemens Healthcare”) olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin yasalara uygun iş yapma anlayışımız açısından bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımaktadır.


Veri Gizliliğini Korumaya İlişkin Siemens Taahhüdü

Kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak Siemens Healthcare için önemlidir; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Aşağıda özetlenen politikanın amacı web sitelerimizi ziyaret etmeniz, Siemens Healthcare tarafından sunulan ürün ve hizmetleri kullanmanız, bu ürün ve hizmetleri satın almanız, bültenlerimize abone olmanız, müşteri desteği ile iletişime geçmeniz ve ticari müşeri, tedarikçi veya iş ortağı olarak Siemens Healthcare ile irtibat kurmanız durumunda toplanan kişisel verilerden hangilerinin tarafımızca toplanabileceği, Siemens Healthcare'in bu verileri nasıl kullandığı ve koruduğu ve kimlerle paylaşabileceğini sizlere aktarmaktak olup; bu politika ile veri gizliliğine ilişkin olarak sizlere yardımcı olacağımızı umuyoruz.


Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri ve Aydinlatma Metni
Siemens Healthcare olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak bizim için önemlidir; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Aşağıda özetlenen politikanın, Siemens Healthcare'in hangi verileri toplayabileceğini, Siemens Healthcare'in bu verileri nasıl kullandığını ve koruduğunu ve kimlerle paylaşabileceği konusunda size rehberlik etmesini umuyoruz. Bu bilinçle, Siemens Healthcare olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Siemens Healthcare ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamnda çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde yasalara uygun olan sınırlar dahilinde işlemekteyiz.


Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve Aktarımı

Gönüllü olarak bize vermeyi tercih etmediğiniz sürece (örn. kayıt, anket, sosyal medya kullanımı vs. yoluyla) web sitelerimiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsade edilenler dışında, Siemens Healthcare sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri (örn. adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz veyaçevrimiçi davranışınızla ilgili diğer bilgiler) toplamaz.

 

Kişisel verileriniz Siemens Healthcare’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece örneğin internet sayfamızı, sosyal medya mecralarındaki sayfalarımızı veya çağrı merkezlerimizi şirket veya hizmetlerini kullanmak amacıyla kullandığınızda, Siemens Healthcare 'i ziyaret ettiğinizde, Siemens Healthcare'in organize ettiği seminer eğitim, veya organizasyonlara katıldığınızda oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, Siemens Healthcare 'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu ilkelere uygun olarak işlenecektir ve aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarılabilecektir. 

 

Bu amaca uygun olarak Siemens Healthcare tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gereken çalışmaların iş ünitelerimizce yapılması söz konusu olacaktır. Örneğin Siemens Healthcare ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması için etkinlik yönetimi, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyumluluk, Siemens Healthcare 'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak gibi amaçlarla veriler işlenebilecektir, veriler şartlara uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirlenen çerçevede aktarılabilecektir.

 

Amaç Sınırlandırılması

Siemens Healthcare, tarafınızca tedarik edilen kişisel verileri çevrimiçi ortamda sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak veya açıklayacaktır, ancak bu açıklamanın:

 • kişisel verilerin toplandığı esas amaca doğrudan ilişkin olan bir ek amaç için kişisel verilerin kullanılması şeklinde olması,
 • sizinle bir sözleşme yapılması, müzakere edilmesi ve uygulanması açısından gerekli olması,
 • kanunlarca veya yetkili hükümet veya adli mercilerce gerekli görülmesi,
 • hukuki bir iddia veya savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması,
 • Siemens Healthcare bilgi teknolojisi sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi, dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, Siemens Healthcare istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Siemens Healthcare tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınması söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili isteminizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Siemens Healthcare'e iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, henüz herhangi bir yöntem belirlememiştir, bu nedenle başvurunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak Siemens Healthcare'e iletmeniz gerekmektedir.

 

Hal böyleyken, Siemens' Healthcare’e Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Linkten ulaşacağınız formu 0.1 MB doldurarak, formun imzalı bir kopyasını Yakacık Cad. No:111, PK 34870 Kartal/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu siemenshealthcaresaglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Kullanım Amacı
Kişisel verilerinizi bize verdiğiniz zaman bu verileri genelde sorularınızı yanıtlamak, siparişinizi işleme almak veya belirli bilgilere veya tekliflere erişiminizi sağlamak amacıyla kullanırız. Ayrıca, sizinle olan müşteri ilişkimizi desteklemek için:

 • iş gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel verileri saklayabilir ve işleyebilir, dünya çapındaki iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz; veya
 • biz (ya da bizim adımıza üçüncü bir taraf), müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi anlamak amacıyla İnternet anketleri yapmak veya iş gereksinimlerinize destek olarak bir Siemens Healthcare teklifi hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

 

Amaç Sınırlandırılması

Siemens Healthcare, tarafınızca tedarik edilen kişisel verileri çevrimiçi ortamda sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak veya açıklayacaktır, ancak bu açıklamanın:

 • kişisel verilerin toplandığı esas amaca doğrudan ilişkin olan bir ek amaç için kişisel verilerin kullanılması şeklinde olması,
 • sizinle bir sözleşme yapılması, müzakere edilmesi ve uygulanması açısından gerekli olması,
 • kanunlarca veya yetkili hükümet veya adli mercilerce gerekli görülmesi,
 • hukuki bir iddia veya savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması,
 • Siemens Healthcare bilgi teknolojisi sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi, dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.

 

İletişim veya Bilgilerin Kullanımı
Web sitemize erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak, iletişim verileriniz (örn. İnternet protokol adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile eriştiğiniz telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve makul olarak kişisel verilerinizle ilişkilendirilebilir. Zorlayıcı bir gereklilik olduğunda, iletişim bilgilerinizin veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ortaya çıkacaktır ve uygulanabilir veri gizliliği koruması yasal çerçevesine göre işlem yapılacaktır.


Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler
Web sitelerimize eriştiğiniz zaman, kişisel olmayan verileri (örneğin, kullanılan İnternet tarayıcısı ve işletim sisteminin türü, geldiğiniz Web sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak toplayabiliriz (yani kayıt ile değil). Web sitelerimizin çekiciliğini izlemek ve performansını ya da içeriğini geliştirmek amacıyla bu verileri kullanabilir ve dünya çapındaki iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz.


"Tanımlama Bilgileri" - Bilgisayarınızda Otomatik Olarak Saklanan Bilgiler
Web sitelerimizden birini görüntülediğinizde bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı otomatik olarak tanımak için bir "tanımlama bilgisi" şeklindeki bazı verileri bilgisayarınıza depolayabiliriz. Tanımlama bilgileri birçok şekilde bize yardımcı olabilir, örneğin her seferinde yeniden giriş yaparken şifrenizi saklamak veya ilgi alanlarınıza daha iyi uyacak bir Web sitesini isteğe göre uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Eğer tanımlama bilgilerini almak istemiyorsanız, lütfen, bilgisayarınızın sabit diskinden tüm tanımlama bilgilerini silmek, tüm tanımlama bilgilerini bloke etmek ya da bir tanımlama bilgisi kaydedilmeden önce uyarı alacak şekilde İnternet tarayıcınızı yapılandırınız.


Bulut Sistemi
Siemens Healthcare kişisel verilerinizi bulut ortamında saklayabilir. Yani, kişisel verileriniz, Siemens Healthcare adına bir bulut hizmet sağlayıcısı tarafından işlenebilir ve dünyanın değişik yerlerinde muhafaza edilebilir. Siemens Healthcare, kişisel verilerinizi korumak ve kişisel verilerinizin münhasıran yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenme şartları da dahil olmak üzere, bulut hizmet sağlayıcılarına benzer, ancak asla daha az kısıtlayıcı olmayan şartları getirmek için kurumsal ve sözleşmeye bağlı önlemlerden yararlanabilir.


Çocuklar
Siemens Healthcare, yürürlükteki kanunlar gerektirdiği takdirde, önceden ebeveynlerinden izin almaları konusunda ısrar etmeden çocuklardan kişisel bilgileri kasıtlı olarak toplamaz. Bir çocukla ilgili kişisel verileri, kanunlar izin verdiği müddetçe, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ebeveyn iznini talep etmek ya da bir çocuğu korumak için kullanacak ya da açıklayacağız. "çocuk" veya "çocuklar" tanımı ulusal ve bölgesel kültürel adetlerin yanı sıra, yürürlükteki yasalara göre dikkate alınmalıdır.


Güvenlik
Siemens Healthcare, kazara veya yasa dışı imha, kayıp veya değişiklik ve yetkisiz açıklama ya da erişime karşı kişisel verilerinizi korumak için, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanmaktadır.


Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Siemens Healthcare Web siteleri diğer Web sitelerine bağlantılar içerir. Siemens Healthcare diğer Web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir.
Özellikle sosyal medya mecralarına (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin vb.) çeşitli sosyal medya forumlarına katıldığınızda, kişisel verilerininizin paylaşıldığını dikkatinize sunmak ister; kişisel verilerinizi sosyal medya profillerinizde nasıl paylaşacağınız hakkında seçim yapmanızı sağlayan bu siteler tarafından sağlanan araçları öğrenmenizi ve bilmenizi tavsiye ederiz.


Sorular ve Yorumlar
Siemens Healthcare kişisel verilerinizi gözden geçirmek ve her tür yanlışlığı düzeltmek, değiştirmek veya silmek için iletilen makul taleplere cevap verecektir. Siemens Healthcare Veri Gizliliğini Koruma Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için) lütfen "İletişim" bağlantısına tıklayın ve bize soru ve görüşlerinizi gönderin. İnternet geliştikçe Veri Gizliliği Koruma Politikamız da gelişecektir. Değişiklikleri bu sayfada Gizlilik Politikası adı altında yayınlayacağız. Bilgilerinizi güncel tutmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol ediniz.


İletişim
Müşteri Destek Hattı
Tel: +90 (216) 4593609
E-mail : siemenshealthcaresaglik@hs01.kep.tr


Veri gizliliği ile ilgili şikayetleriniz için:
Siemens Healthcare Türkiye Veri Gizililiği Sorumlusu ile irtibata geçebilir:

Soley Güzel
Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal, Istanbul - Turkey
Tel : +90 (216) 4593443 +90 (216) 459-2126
soley.guzel@siemens.com
ya da
Aşağıdaki numaradan Siemens Healthcare GMBH’ye ulaşabilirsiniz:
Tel: +80020102022